Eesti
English Suomi
SOOME ELAMA JA TÖÖLE »

Elamisõiguse taotlemine Soomes


Soomes on oluline, et EL kodanik tõendab elamisõigust taotledes, mis alusel ta riigis soovib elada (töö, ettevõtlus, õppimine, pere juurde kolimine, piisavad rahalised vahendid).

Reeglina tulevad Eesti kodanikud Soome tööle ja tihti tuleb kaasa (või hiljem järele) ka pere. Kui töötajal on tööandjaga tööleping sõlmitud, tuleb pöörduda elamisõiguse taotlemiseks kohalikku migratsiooniameti büroosse. Samuti peavad elamisõiguse taotluse esitama töötaja pereliikmed (alla 21-aastane laps, hooldatav laps või hooldatav vanem, abikaasa või elukaaslane)  ning  Soome õppimise eesmärgil elama asuvad kodanikud.
Tähelepanu
Taotlus tuleb kõigil täiskasvanutel isiklikult sisse anda (volikirja alusel ei võeta dokumente vastu) ja laps/lapsed peavad samuti kaasas olema. 

Taotluse võib esitada ka elektroonselt, kuid isiku tuvastamiseks ja lisadokumentide jätmiseks tuleb siiski broneerida aeg vastuvõtule ja isiklikult kohale minna. NB Ankeedi paberversioon tuleb samuti kaasa võtta.

Informatsiooni vajalike dokumentide kohta ja taotlusankeedi leiate siit.

Kui Teie piirkonnas on järjekord vastuvõtule väga pikk, võite taotluse jätta ka mõnes muus büroos, kus järjekorrad on lühemad.

Töötamise puhul peab kindlasti kaasas olema tööleping, pere juurde tulekul peresidemeid tõendavad dokumendid: laste sünnidokumendid*, abieludokument*,  elukaaslasel tuleb tõendada, et kooselu on kestnud vähemalt 2 aastat või paaril on ühine laps/lapsed, kelle hooldajad mõlemad vanemad on.

*vaata siit infot rahvastikuregistri väljavõtte tellimiseks.

Igal juhul on oluline, et olemas oleks piisav rahaline sissetulek kogu pere ülalpidamiseks. Rahalist piirmäära esitatud ei ole, arvestatakse kõigi tingimustega (kellega koos elatakse jms), mis võimaldaks äraelamist. Kindlasti peab olema ka kinnitus olemasoleva elukoha kohta (üürileping vm).

Kui esitatud dokumendid on piisavad positiivse otsuse tegemiseks, võidakse elamisõigus registreerida koheselt. Üldjuhul kestab menetlus kuni 2 kuud. Kuni otsuse tegemiseni on taotlejal õigus esitada lisadokumente ja selgitusi, pärast otsuse tegemist on lisadokumente võimalik esitada koos vaide esitamisega kohtule.

Elamisõigus on sisuliselt kehtiv tähtajatult. Kui elamisõigus on antud, ei tule seda pikendada (näit kui muutub tööandja) ega ka mingi tähtaja möödudes uuesti taotleda. Kui 5 aastat elamisõigust on täis (inimene ei ole Soomest lahkunud), muutub elamisõigus püsivaks.

Elamisõigus võidakse ära võtta, kui EL kodanik on riigist ära kauem kui 2 aastat. Elamisõiguse võib ka kehtetuks tunnistada, kui alus on ära langenud (nt inimene tuli töötamise eesmärgil, kuid lahkus omal soovil töölt ja jäi töötuks), kuid praktikas on neid juhtumeid vähe.

Tähelepanu
Kui laps kolib Soome koos ühe vanemaga, nõutakse teise lapsevanema (kui ta on lapse hooldaja) nõusolekut ja seda ka juhul, kui lapse vanemad ei ela koos. Soovitame koostada vabas vormis nõusolek inglise või soome keeles ja sellel allkiri notariaalselt kinnitada. Allkirja võib kinnitada ka Soome notari juures, kui teine vanem viibib Soomes, kuid ei tule teeninduspunkti kohale.
Kui vanemad elavad lahus ja lapse ühine hooldamine on problemaatiline, oleks mõistlik pöörduda Eestis kohtusse ning taotleda hooldusõiguse muutmist, mis hõlbustaks Soome kolimisel igapäevaste küsimuste lahendamist. Kui juba on Soome elama asutud, otsustab hooldusõiguse jagamise lapse elukohajärgne = Soome kohus. Kui mõlemad vanemad on hooldusõiguse muutmisega päri, võib otsuse tegemiseks pöörduda ka lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poole, kes kinnitab kokkuleppe.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee